Home user Type

 

โซล่าร์ ภาคประชาชน

    โครงการ โซล่าร์ ภาคประชนชน” เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมให้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าได้ 1.68 บาท ต่อหน่วย อายุสัญญา 10 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการถึงสิ้นปี 62 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ กกพ. ประกาศ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนดิจิทัลมิเตอร์ และค่าดำเนินการ 8,500 บาท (ไม่รวมVat.)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

   1.บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยดูจากที่ระบุชื่อในใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้า

   2.เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยสามารถยื่นขอเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง กฟน. และกฟภ.

เงื่อนไขการพิจารณา

   พิจารณาจากลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First Served) โดยจะยึดถือวันที่ยื่นคำขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารเป็นสำคัญ

**ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน สามารถลงทะเบียนยื่นสมัครผ่านเว็บไซต์ กฟน. ที่ https://spv.mea.or.th และ กฟภ.ที่ https://ppim.pea.co.th